Οικονομία

Interlife: Στις 3/7 η αποκοπή για το μέρισμα 0,16 ευρώ ανά μετοχή

Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2023 και η διάθεση κερδών μέσω διανομής μερίσματος 0,16 ευρώ ανά μετοχή, με ημερομηνία αποκοπής μερίσματος την Τετάρτη 3 Ιουλίου 2024, εγκρίθηκαν στη Γενική Συνέλευση της Interlife.

Συγκεκριμένα, η Τακτική Γενική Συνέλευση της Interlife Α.Α.Ε.Γ.Α. πραγματοποιήθηκε στις 14/06/24 στον πολυχώρο εκδηλώσεων Κτήμα Χρηστίδη στη Θεσσαλονίκη, παρουσία ισχυρής πλειοψηφίας των μετόχων της Εταιρίας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε στους μετόχους το Διοικητικό Συμβούλιο της Interlife, τα κυριότερα Οικονομικά Μεγέθη της Εταιρίας για το 2023 συνοψίζονται ως εξής:

  • Υψηλή Κερδοφορία της τάξεως των 17,29 εκατ. ευρώ
  • Αύξηση Ιδίων Κεφαλαίων κατά 9,61% στα 130,99 εκατ. ευρώ
  • Αύξηση Επενδύσεων κατά 13,32% στα 287,62 εκατ. ευρώ
  • Αύξηση του Ενεργητικού κατά 12,77% στα 306,22 εκατ. ευρώ
  • Αύξηση Δεδουλευμένων Ασφαλίστρων κατά 11,45% στα 88,56 εκατ. ευρώ
  • Υψηλές επιδόσεις Δεικτών Φερεγγυότητας: MCR 660% και SCR 184%

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων εγκρίθηκαν επίσης, μεταξύ άλλων, η συνολική διαχείριση της Εταιρίας από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την εταιρική χρήση 2023 και η απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη, η εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών για την εταιρική χρήση 2024 και ο καθορισμός της αμοιβής τους, οι αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 2023.

Επιπλέον, προεγκρίθηκαν οι αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 2024.

Τέλος, στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων υποβλήθηκαν η Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 2023, η ετήσια Έκθεση των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και η Ετήσια Έκθεση Αποδοχών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2023.

To άρθρο Interlife: Στις 3/7 η αποκοπή για το μέρισμα 0,16 ευρώ ανά μετοχή δημοσιεύτηκε στο site σήμερα .


Δημοσιεύτηκε ! 2024-06-17 12:51:49

Back to top button