Οικονομία

Διέγραψε από το ΓΕΜΗ τη θυγατρική Υβριδικά Συστήματα ΚΩ

Η εταιρεία Υβριδικά Συστήματα ΚΩ ΙΚΕ της Βιοκαρπέτ Α.Ε. διαγράφηκε από το Μητρώο της Υπηρεσίας Γενικού Εμπορικού Μητρώου, σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας.

Ειδικότερα, στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) καταχωρήθηκε την 17/06/2024 ο τελικός ισολογισμός πέρατος εκκαθάρισης και το από 14/06/2024 Πρακτικό Γενικής Συνέλευσης έγκρισης αυτού, της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας με την επωνυμία (υπό εκκαθάριση) Υβριδικά Συστήματα ΚΩ Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία και τον διακριτικό τίτλο Υβριδικά Συστήματα ΚΩ Ι.Κ.Ε. και αριθμό ΓΕΜΗ 140782501000, δυνάμει του οποίου αποφασίστηκε η οριστική λύση, λόγω περάτωσης της εκκαθάρισής της και κατά συνέπεια η ανωτέρω εταιρεία διαγράφηκε από το Μητρώο της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ.


Δημοσιεύτηκε ! 2024-06-17 11:44:16

Back to top button